Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Dokumentacja

W skład Dokumentacji wchodzą następujące materiały:

  1. Informacja o lokalizacji nieruchomości,
  2. Informacja o sposobie korzystania z nieruchomości,
  3. Algorytm oceny ofert i sposób oceny,
  4. Harmonogram postępowania,
  5. Umowa przedwstępna – istotne postanowienia,
  6. Umowa dzierżawy – istotne postanowienie.


W celu pobrania Dokumentacji, Uczestnik Postępowania powinien wysłać za pomocą poczty elektronicznej wiadomość sporządzoną w języku polskim na adres: ct@port.szczecin.pl

Wiadomość, o której mowa powyżej musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora wiadomości;
b) numer telefonu do kontaktu z autorem wiadomości wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym;
c) wskazanie, jaka osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest zainteresowana udziałem w Postępowaniu (pełna nazwa i adres siedziby);
d) adres poczty elektronicznej, na który mają zostać przesłane informacje umożliwiające pobranie Dokumentacji.

Wiadomość z indywidualnym linkiem i hasłem do pobrania Dokumentacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, o którym mowa powyżej.

Wnioski niespełniające wymogów określonych powyżej zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych