Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

SKO zgodne z ZMPSiŚ S.A. ws. stawki 0,3%

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało orzeczenia, w których zgadza się ze stanowiskiem ZMPSiŚ S.A. - stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych w Szczecinie i Świnoujściu winna wynosić 0,3%.

Spółka z satysfakcją przyjmuje orzeczenia SKO z dnia 21 listopada br. w sprawie portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Cieszymy się, że Kolegium podzieliło naszą argumentację, że stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście, położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu winna wy-nosić 0,3%.

ZMPSiŚ S.A. stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 72 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Precyzuje on ponadto, iż za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej wynosi ona 0,3% ceny. Na poparcie tej argumentacji Spółka przedłożyła stosowne zaświadczenia i ekspertyzy prawne wskazujące na jednolite stanowisko organów publicznych w tej kwestii - wydane m.in. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Radę Ministrów, czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinię prawną zespołu autorytetów w zakresie prawa związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

SKO podzieliło stanowisko ZMPSiŚ S.A., orzekając, że przepis ten znajduje zastosowanie do zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. nieruchomości gruntowych, bowiem te oddane są w użytkowanie wieczyste na realizację celów obronności i bezpieczeństwa państwa, co uzasadnia zastosowanie stawki 0,3%.

Warto dodać, że tocząca się od blisko dekady batalia o stawkę opłaty ma swój wymierny efekt ekonomiczny. Przy dotychczasowej 3% stawce łącznie z portu wypływało 4,2 mln zł. Teraz, gdy stawka będzie wynosić 0,3% ta kwota wynosić będzie nieco powyżej 420 tys. zł rocznie. Zatem w budżetach wszystkich portowych operatorów pozostaną łącznie prawie cztery mln złotych, które będą mogły być przeznaczone m.in. na cele inwestycyjne.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że wydane orzeczenia nareszcie zrównują szanse przedsiębiorców z portów w Szczecinie i Świnoujściu z operatorami trójmiejskimi w kontekście obciążeń podatkowych. (Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR)